Mimořádné opatření MZ ČR týkající se karantény zaměřené na zdravotnické pracovníky a na poskytovatele zdravotní péče.

Mimořádné opatření MZ ČR týkající se karantény zaměřené na zdravotnické pracovníky a na poskytovatele zdravotní péče.

Dne 1. září 2020 vešlo v platnost MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví ČR týkající prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2, zaměřené na osoby vykonávající zdravotnické povolání (zdravotnický pracovník) a na poskytovatele zdravotních služeb.
Tato opatření jsou odlišná od opatření zaměřených na „běžnou“ populaci. MZ ČR je vydalo jako smysluplný návod v reakci na teoreticky přespříliš rozsáhlá karanténní opatření u zdravotníků po kontaktu s covid pozitivním pacientem, aby zdravotní péči v ČR neohrozil kolaps.
Detailní znění je k dispozici na https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-organizace-a-provadeni-karanteny-u-zdravotnickych-pracovniku-s-ucinnosti-od-2-9-2020.pdf .

V tomto kontextu je důležité si uvědomit, co to je “úzký kontakt” s nakaženým člověkem. MZ ČR na svém webu https://koronavirus.mzcr.cz/faq/ připouští v odkazu na FAQ následující definici:

Byl jsem v úzkém kontaktu s nakaženou osobou. Co mám dělat?

Nejdříve je třeba vyhodnotit, zda šlo o rizikový kontakt. K tomu je třeba zjistit, zda jste byli v kontaktu s osobou žijící ve stejné domácnosti jako pacient s Covid-19, zda proběhl fyzický kontakt (například potřesení rukou) s pacientem s Covid-19 či nechráněný přímý kontakt s infekčními sekrety pacienta s Covid-19. Dále pak mohlo jít o osobní kontakt, pobyt v uzavřeném prostředí (místnost, vozidlo, čekárna) s osobou s Covid-19 na vzdálenost menší než 2 metry a po více než 15 minut, nebo také se zdravotnickým nebo sociálním pracovníkem poskytující péči o pacienta s Covid-19 apod.

Úzkým kontaktem se rozumí kontakt, u kterého byly epidemiologickým šetřením zjištěny skutečnosti, které nasvědčují, že se jedná o epidemiologicky významný kontakt, v jehož důsledku by mohlo dojít k přenosu původce onemocnění.

V ambulantních ORL zařízeních je samozřejmě důležité dodržovat při vyšetření jakéhokoliv pacienta zejména ochranná opatření (rouška či FFP2, brýle, mytí rukou, případně rukavice, štít) – viz též https://www.otorinolaryngologie.cz/aktualita/covid-19-a-orl-a-chirurgie-hlavy-a-krku-v-ceske-republice-12-6-2020/ a zároveň si uvědomit, co to znamená rizikový kontakt. Při endoskopickém vyšetření je vhodné minimalizovat aerosol (optimálně bez lokální anestezie sprejem) a zcela zásadní je role využití kamerového systému
https://www.otorinolaryngologie.cz/content/uploads/2020/06/uep-position-statement_25.5.2020.pdf .

Je třeba zdůraznit, že kontakt s covid pozitivním pacientem v žádném případě neznamená automaticky nutnost karantény. Pokud si zdravotník nebo poskytovatel zdravotních služeb (v ORL ambulanci často v jedné osobě) není jist nutností či rozsahem karanténních opatření, je vždy vhodné kontaktovat pracovníka Krajské hygienické stanice (KHS). Pří výskytu klinických příznaků je ale doporučeno okamžitě přerušit práci a nahlásit místně příslušnému odboru ochrany veřejného zdraví, tedy KHS.

Velmi přínosná je pro ambulantního ORL lékaře možnost odeslání pacienta na PCR covid test, tedy možnost vyplnit e-žádanku u pacienta s typickými příznaky (anosmie) nebo i nespecifickými příznaky (rýma, bolest, hlavy, únava a d.), pokud nefunguje v posledních měsících často praktikovaná telemedicína ze strany praktického lékaře či pediatra. A tím chránit i sebe sama a přispívat k ozřejmění epidemiologické situace v tom kterém regionu. Zatím není známo, že by takto vykazovaná indukovaná péče jakkoliv zatěžovala náklady odesílajícího zdravotnického zařízení.

Pokud budete jako zdravotníci nebo poskytovatelé zdravotní péče ve svém karanténně-epidemiologickém rozboru vlastní situace tápat, doporučujeme se obrátit na pracoviště KHS o konzultaci.

MUDr. Věra Pokorná
MUDr. Jan Kastner, Ph.D.

Mimořádné opatreni MZČR – PDF