Novinky ve vykazování distanční péče u onemocnění či podezření na onemocnění COVID-19.

Vážení kolegové,
dovolte, abych vás upozornila na některé novinky ve vykazování distanční péče u onemocnění či podezření na onemocnění covid 19.
S pozdravem MUDr. Jitka Vydrová

Distanční péče q současný stav vykazování dg. Covid 19
Na základě potřeby evidence dat o zdravotních službách poskytnutých v souvislosti s podezřením či potvrzenou nákazou virem COVID-19 v České republice, provedl na základě doporučení WHO ÚZIS aktualizaci Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů MKN – 10 takto:

V klasifikaci MKN-10 pro označení případů COVID-19 se vyčleňují kódy:
U07.1 diagnóza potvrzena
U69.75 identifikace pacienta s podezřením COVID-19, laboratorně nepotvrzeno

Ambulantní vyšetření
U ambulantně vyšetřovaných (tedy i u pacientů v ústavech sociální péče a na následných lůžkách ZZ) se vykazuje U69.75 jako hlavní diagnóza (HDG). Platí u prvo-vyšetření i u opakovaných vyšetření s negativním výsledkem.

Vykazování u pacientů, kteří se nemohou dostavit do ordinace z důvodu respiračního infektu nebo z důvodu nařízené izolace či karantény

1 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR
• Výkony se vykazují u pacientů, kteří se nemohou dostavit fyzicky do ordinace z důvodu respiračního infektu nebo z důvodu nařízené izolace či karantény.
• Provedená konzultace zdravotního stavu distanční formou musí být řádně zdokumentována ve zdravotnické dokumentaci pacienta.
• Výkon nenahrazuje telefonickou konzultaci (výkon 09513) a jeho obsahem není objednání na vyšetření, oznámení výsledku vyšetření apod.
• Zavedené výkony distanční konzultace:

09614 – (VZP) – Distanční konzultace zdravotního stavu ambulantním specialistou:
OHODNOCENÍ: 117 bodů (HB = 1Kč) ČASOVÁ DOTACE: 10 min FREKVENCE:1/den, 6/čtvrtletí
PODMÍNKY: K výkonu se nevykazuje výkon 01543, 09615, 09543 ani 09513.-Výkon lze vykázat pouze u pacienta, u kterého distanční konzultaci předcházela ambulantní kontrola za fyzické přítomnosti pacienta v ordinaci ambulantního specialisty, a to nejdéle v intervalu 12 měsíců (tj. pacient již byl v péči daného lékaře).

09616 – (VZP) – Distanční konzultace zdravotního stavu ambulantním specialistou u pacienta se závažným chronickým onemocněním:
OHODNOCENÍ: 234 bodů (HB = 1Kč) ČASOVÁ DOTACE: 20 min FREKVENCE: 1/den, 6/čtvrtletí
PODMÍNKY:
K výkonu se nevykazuje výkon 01543, 09615, 09543 ani 09513.
Výkon lze vykázat pouze u pacienta se závažným chronickým onemocněním, který se nemůže dostavit fyzicky do ordinace ambulantního specialisty a je u ambulantního specialisty dispenzarizován se závažným chronickým onemocněním.

Zdravotní pojišťovny sdružené ve Svazu zdravotních pojišťoven České republiky
Ambulantní specialista
09557 – Videokonzultace vzdáleným přístupem
Jedná se o videokonzultaci vzdáleným přístupem, kterou může iniciovat lékař i pojištěnec, event. jeho zákonný zástupce, a to především v případě potřeby konzultace při změně zdravotního stavu nebo kontroly či léčebné rady v situacích, kdy není nutná nebo možná osobní návštěva v ordinaci.

Podrobný popis výkonu, včetně podmínek pro provádění a vykazování je v přiloženém registračním listu k výkonu 09557
P – hrazen plně Omezení místem: A (pouze ambulantně) Omezení frekvencí:1/den, 2/měsíc Obvyklá doba trvání celého výkonu:15 min

Popis výkonu:
•Jedná se o výkon videokonzultace pacienta s ošetřujícím lékařem, vzdáleným přístupem.
•Videokonzultaci může iniciovat jak pacient, tak lékař.
•Výkon lze využít v rámci dispenzární péče o pacienta nebo v případě změny zdravotního stavu pacienta nebo potřeby jeho sledování, kontroly či léčebné rady, pokud není nutná nebo možná osobní návštěva ze závažných důvodů.
•Výkon nelze užít v případě preventivní prohlídky.
•Výkon nenahrazuje telefonickou konzultaci a jeho předmětem není objednání na vyšetření, oznámení výsledku vyšetření apod.

Podmínky:
•Podmínkou úhrady výkonu je fyzická přítomnost lékaře, ve zdravotnickém zařízení při jeho provádění, ve zdravotnické dokumentaci založené nebo zaznamenané čestné prohlášení pacienta/jeho zákonného zástupce o vlastnictví technického vybavení pro vedení videohovoru, včetně podepsaného informovaného souhlasu s možností distančního kontaktu pacienta s lékařem, klinickým psychologem nebo klinickým logopedem a dále vzájemné odsouhlasení podmínek pro technické zabezpečení provádění výkonu a ochrany osobních údajů spolu s pacientem.

Pravidla pro vykazování výkonu:
U všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost:
•Výkon se neřadí mezi kapitační výkony, ale lze jej provádět jen u registrovaných pacientů.
•Výkon nelze v případě zástupů provádět a vykazovat jako první vyšetření/kontakt v rámci nepravidelné péče.
• S výkonem nelze vykazovat signální výkon pro klinický kontakt 01543.
U ambulantních specialistů, klinických psychologů a klinických logopedů:
•Výkon se vykazuje místo výkonu klinického vyšetření příslušné odbornosti, který by byl vykázán v případě prezenčního způsobu klinického vyšetření, a to pouze u pacientů, kteří jsou již v dispenzární péči daného poskytovatele nebo u kterých již proběhlo první prezenční klinické vyšetření.
•S výkonem nelze vykazovat signální výkon pro klinický kontakt 09543 a u registrujících gynekologů 01543.

V zápisu ve zdravotnické dokumentaci pacienta je vždy nutné uvést důvod upřednostnění videokonzultace vzdáleným přístupem místo osobní návštěvy, její obsah a výsledek, uložit její obrazovou dokumentaci, event. slovní přepis hovoru, a uvést přesný čas spojení – tj. zaznamenat do zdravotnické dokumentace pacienta čas začátku a konce videokonzultace.
Pozn.: Forma naplnění požadavku na uložení obrazové dokumentace je ponechána na úvaze poskytovatele, když minimální předpoklad naplnění tohoto požadavku představuje archivace snímku obrazovky probíhající videokonzultace, jednoznačně zachycující datum a přesný čas pořízení snímku a identifikaci uživatelských účtů obou stran. OZP netrvá na nutnosti uložení obrazové dokumentace do zdravotnické dokumentace, za postačující považuje do zdravotnické dokumentace uvést platformu, na které se komunikace realizovala (např. Skype, ZOOM apod.)

VOZP-201
• 09513 Telefonická konzultace – 10 min, 76 bodů, 2/1den
• 09557 (SZP) Telemedicína – videokonzultace vzdáleným přístupem – 15 min, 176 bodů, 1/1den 2/1měsíc

OZP – 207
• 09513 Telefonická konzultace – 10 min, 76 bodů, 2/1den
• 09557 (SZP) Telemedicína – videokonzultace vzdáleným přístupem – 15 min, 176 bodů, 1/1den 2/1měsíc

ZPMV CR -211
• 09513 Telefonická konzultace – 10 min, 76 bodů, 2/1den
• 09557 (SZP) Telemedicína – videokonzultace vzdáleným přístupem – 15 min, 176 bodů, 1/1den 2/1měsíc

CNZP -205
• 09513 Telefonická konzultace – 10 min, 152 bodů, 2/1den
• 09557 (SZP) Telemedicína – videokonzultace vzdáleným přístupem – 15 min, 176 bodů, 1/1den 2/1měsíc

ZP Skoda – 209
• 09513 Telefonická konzultace – 10 min, 76 bodů, 2/1den
• 09557 (SZP) Telemedicína – videokonzultace vzdáleným přístupem – 15 min, 176 bodů, 1/1den 2/1měs0
• 09614 – Distanční konzultace zdravotního stavu ambulantním specialistou 10 min, 117 bodů, 1/den, 6/čtvrtletí
• 09616– Distanční konzultace zdravotního stavu ambulantním specialistou u pacienta se závažným chronickým onemocněním: 20 min,234 bodů, 1/den, 6/čtvrtletí

Dokument v původním formátu DOCX