Společné stanovisko k současné situaci ve zdravotnictví a návrhy na jeho změny připravované Ministerstvem zdravotnictví.

Společné stanovisko
Sdružení praktických lékařů (SPL),
Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost (SPLDD),
Sdružení soukromých gynekologů (SSG)
a
Sdružení ambulantních specialistů (SAS)

k současné situaci ve zdravotnictví
a
návrhy na jeho změny připravované Ministerstvem zdravotnictví.
Přijato dne 30.5.2011.

Spolecne_stanovisko_SPL_SPLDD_SAS_SSG_30052011 – formát DOC

Vyjmenované organizace

A) připomínají, že:

– všechny organizace samy i v rámci Koalice soukromých lékařů (KSL) již cca rok žádají bez úspěchu vedení MZ o možnost podílet se na úpravě Seznamu výkonů v tzv. kultivaci výkonů. MZ jejich účast odmítá, ačkoli mu musí být jasné, že bez účasti poskytovatelů a obou komor nemůže být výsledek „kultivace“ jiný, než velmi špatný, přičemž místo toho nechalo tuto práci dělat firmu, která již jednou – v roce 2009 – v plnění tohoto úkolu selhala.

– od roku 2008 připomínkují návrhy zákonů o zdravotních službách, specifických zdravotních službách a zdravotnické záchranné službě, přičemž v posledním roce registrovaly, že nové návrhy obsahují i ustanovení, u kterých již dříve vedení MZ uznalo jejich nesprávnost, nepřesnost, nepoužitelnost nebo i nebezpečnost.

– v rámci KSL od března tohoto roku bez jakékoli odezvy žádají MZ o projednání s následným podpisem společného memoranda, které by pomohlo zaručit stabilní postavení soukromých zdravotnických zařízení v ČR,

– v rámci KSL vydaly 29.4.2011 stanovisko k reformním krokům MZ, v němž vládě ČR vytýká, že návrhy na změny ignorují a bagatelizují problematiku ambulantní sféry, vyzvalo MZ k práci na skutečné, pro systém pozitivní, reformě.

– v rámci KSL poslaly 25.5.2011 dopis ministru zdravotnictví, ve kterém jej žádají, aby při projednávání legislativních záměrů, postupoval v souladu se zákonem č.20/1966 Sb., kde je povinnost spolupráce MZ s profesními sdruženími přímo uložena.

B) konstatují, že jsou si vědomi, že

– v Poslanecké sněmovně je po prvním čtení projednávaná novela zákona 48/97 Sb., která má ambice stanovit pravidla pro určování úhradového standardu a nadstandardu zdravotní péče v ČR,

– od 13.5.2011 je ve vnějším připomínkovém řízení další novela zákona 48/97 Sb., která v rozporu se zákonem 20/1966 Sb. nebyla k připomínkám zaslaná žádné organizaci zastoupené v KSL,

– ve vnějším připomínkovém řízení jsou i návrhy zákonů o zdravotních službách, specifických zdravotních službách a zdravotnické záchranné službě, které se ale soudě dle zpráv z medií neustále mění, takže je velmi obtížné v jakémkoli čase hodnotit v tu chvíli aktuální verze, identifikovat, zda a které připomínky níže podepsaných organizací jsou akceptované či nikoli.

– samo MZ, vláda ČR i tzv. K9 připravují pro poslance vládních stran podklady pro možnost předložit pozměňovací návrhy k návrhu změny zákona 48/97 sb., který t.č. projednává Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR a to bez toho, že by tyto byly jakkoli projednány s odbornou veřejností. Sám ministr zdravotnictví v posledních měsících odprezentoval řadu myšlenek (a to i takových, které dříve označil za neaktuální a takové, od kterých upustil – např. změna výše regulačních poplatků a generická preskripce), které se, ačkoli nejsou t.č. součástí žádného uceleného textu, mohou ze dne na den stát z poslanecké iniciativy pozměňovacím návrhem, a proto je nelze v komentářích ignorovat. Jedná se např. možnost zdravotních pojišťoven ukončit se zdravotnickým zařízením smluvní vztah bez udání důvodů nebo jim umožnit provozovat vlastní zdravotnická zařízení.

C) vyzývají ministra zdravotnictví a vládu ČR, aby

– přestali mást veřejnost tvrzeními, že akcí Děkujeme-odcházíme dosáhli všichni lékaři finančního prospěchu. Pravda je taková, že plat byl navýšen jen lékařům v lůžkových ZZ. Pokud MZ nenalezne zdroje k tomuto navýšení, např. i mimo systém zdravotnictví, většina zdravotnických zařízení bude ohrožena již letos prodlužováním lhůt splatnosti úhrad a reálným snížením příjmů.

– koncepci reformy českého zdravotnictví, pokud taková existuje, otevřeně a v plném rozsahu představili veřejnosti i odborníkům a otevřeli o ní diskusi napříč politickým spektrem. Níže podepsané organizace jedině takový způsob považují za správný a protestují proti tomu, aby byly nadále jednotlivé návrhy změn představovány izolovaně bez vzájemné provázanosti a bez toho, aby bylo jasné, kdy a v jaké podobě je MZ chce prosadit, odmítají i jejich eventuelní schvalování formou s odbornou veřejností neprojednaných pozměňovacích návrhů.

– upustili od dehonestace lékařského stavu neustálým poukazováním na to, že právě lékaři jsou u nás (např. v souvislosti s generickou preskripcí, tzv. pozitivními seznamy léků) hlavní zkorumpovanou skupinou obyvatel. Aby upustili od záměrů, které ve skutečnosti k žádnému ušetření finančních prostředků nepovedou, jen situaci pacientů zkomplikují nebo je dokonce ohrozí na zdraví či životě nebo mohou být příčinou úniku citlivých pacientských dat (např. zavedení Centrálního úložiště receptů). Důvěra pacienta v jeho lékaře je jedním ze základních prvků možného úspěchu v léčbě. Važme si ji a neničme ji ničím nepodloženými výroky.

– přestali užívat v prosazování změn nepravdivých a veřejnost matoucích argumentů. Takovým je např. ten, že bráníme-li se možnosti bezdůvodného vypovězením smluv ze strany zdravotních pojišťoven, jde nám o ochranu zdravotnických zařízení, která poškozují pacienty. To hlavní, co nám na návrhu vadí, je, že zdravotní pojišťovny by nemusely svůj krok jakkoli zdůvodňovat, přičemž by mohly provozovat vlastní zdravotnická zařízení. Souhra těchto obou návrhů je sama o sobě vysoce prokorupční a je namířena i proti poctivým a zcela lege artis postupujícím zdravotnickým zařízením. Nemění situaci těch, kteří pacientům škodí, neboť s nimi může pojišťovna rozvázat smlouvu již nyní dle dnes platné legislativy. Upozorňujeme, že bráníme-li se tomu, aby zdravotnická zařízení mimo svou kvalitu musela o smlouvu s pojišťovnami soutěžit i cenou, bráníme se hlavně proti možnému dumpingu. V ČR t.č. platí Seznam výkonů, ve kterém jsou jasně stanoveny tzv. nákladové ceny výkonů. To samo o sobě spolu s tím, že ceny jsou pro každý rok upřesňovány úhradovou vyhláškou MZ, brání zdravotnickým zařízením jakkoli svou práci nadhodnocovat, přičemž to ale, na rozdíl od dumpingu, zajišťuje, že práce bude alespoň jakž takž zaplacena.

Níže podepsané organizace označují za neplatné argumenty hájící postup MZ v jeho prohlášení ze dne 26.5.2011 nazvané „Lékaři brání pouze své zájmy nikoli zájmy pacientů“.

Níže podepsané organizace vyzývají Ministerstvo zdravotnictví i celou vládu ČR k tomu, aby se vrátily ke spolupráci s odbornou veřejností, aby ve svých krocích spíše podpořili vše, co je v českém zdravotnictví pacientům prospěšné a neničili mnohá pozitiva, která jsme po roce 1989 získali, a to včetně zdravotnictví soukromého.

MUDr. Václav Šmatlák, předseda Sdružení praktických lékařů,

MUDr. Pavel Neugebauer, předseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost,

MUDr. Vladimír Dvořák, předseda Sdružení soukromých gynekologů,

MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů.